Nawigacja

Szkolny Klub Wolontariusza

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem SKW oraz Planem pracy SKW.

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy!

                     Opiekunowie

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza  
w Szkole Podstawowej nr 279 im. Armii Krajowej “Gustaw” i “Harnaś” 
w Warszawie

I. Postanowienia ogólne
Wolontariat oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji, wykonane z własnej woli, bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariusza (SKW) ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Klub jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły pod nadzorem dyrekcji i włączająca się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo –wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak również pozarządowe.
Opiekę nad SKW sprawują wyznaczeni przez dyrekcje szkoły nauczyciele, którzy czuwają nad tym, aby działalność klubu była zgodna ze statutem szkoły i regulaminem szkolnego klubu wolontariusza. Koordynatorzy SKW zajmują się sprawami organizacyjnymi wolontariatu, a także są łącznikami między uczniami a dyrekcją szkoły.

II. Cele i sposoby działania

Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się bowiązków domowych. 

Każdy członek Klubu systematycznie przychodzi na spotkania organizowane w szkole, w celu uzyskania informacji o ewentualnych potrzebach i potrzebujących. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne opozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie. W przypadku, kiedy uczeń nie wykaże zainteresowania pracą w Klubie Wolontariusza lub też nie będzie estrzegał zasad naszego regulaminu, zostanie skreślony z listy wolontariuszy. 

Celem SKW jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym oraz zapoznanie z ideą wolontariatu
Szkolny Klub Wolontariusza stwarza przestrzeń dla takiej działalności poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy.
Wypracowanie systemu włączania uczniów do działań o charakterze  wolontarystycznym oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz potrzebujących.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej. 
Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
SKW angażuje się również w jednorazowe imprezy o charakterze charytatywnym 
(np. kwesty uliczne, WOŚP. koncerty  charytatywne itp.).
Organizowanie w szkole pomocy uczniom mającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym , w rodzinie, oraz działanie na rzecz społeczności szkolnej.
Zwiększanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych, na cierpienie, na samotność, na choroby i niepełnosprawność.
Tworzenie więzi miedzy uczniami /nauczycielami a środowiskiem lokalnym oraz kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.
Rozwijanie empatii i zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu np. aktywna pomoc wolontariuszy w organizowaniu zajęć w świetlicy szkolnej oraz w czasie trwania przerw międzylekcyjnych.
Kształtowanie umiejętności  działania zespołowego, współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się.
Pomoc w działaniach szkoły i wszystkich imprez szkolnych.

III. Wolontariusze
Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może być każdy uczeń, respektujący niniejszy regulamin.
Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o  innych.
Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować idee wolontariatu. 
Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. 
Członek SKW podpisuje zobowiązanie dotyczące akceptacji niniejszego regulaminu.

IV. Obszary działania
Aktywność Szkolnego Klubu Wolontariusza ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
Szczegółowe działania Klubu ujęte są w planie pracy SKW.

V. Nagradzanie wolontariuszy
Nagradzanie wolontariuszy odbywa się na zakończenie roku szkolnego, podczas którego przedstawiane jest sprawozdanie podsumowujące działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza.
Formy nagradzania:
wyrażenie uznania słownego,
pochwała na forum szkoły,
Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.
Uczniowie, którzy czynnie uczestniczyli w akcjach SKW otrzymują informacje na świadectwie szkolnym o dzialności wolontariackiej. Wpis na świadectwie otrzymają wolontariusze, którzy zdobędą co najmniej 70 punktów za prace społeczne (na koniec nauki w Naszej Szkole) - uczniowie klas ósmych - 40 punktów.

Każdy wolontariusz zobowiązuje się do zdobycia co najmniej 15 punktów w semestrze za prace na rzeczy szkolnego wolontariatu. Wolontariusz, który podejmie się realizacji zdania i nie wywiąże się z niego otrzyma punkty karne. Wolontariusz ewidencjonuje swoje działania na karcie wolontariusza. Po wywiązaniu się z zadania zgłasza się do opiekuna wolontariatu po potwierdzenie. Jesli zadania koordynował inny nauczyciel, należy jego poprosić o potwierdzenie udziału w akcji. 

Punktowa ocena prac wolontariusza: 

15-20 p. za zaproponowanie i przeprowadzenie akcji zewnętrznej; 

10 p. za jednodnorazowy udział w akcji poza terenem szkoły;

8- 10 p. za zaproponowanie i przeprowadzenie akcji na terenie szkoły; 

5 - 7 p. za udział w akcji na terenie szkoły; 

10 p. za podjęcie się wykonywania zadania cyklicznego (półrocze, rok); 

4 p.- 6 p. za wsparcie szkolnych akcji.

O liczbie przyznanych punktow decydują opiekunowie wolontariatu. 

Na świadectwo ukończenia Szkoły wpisuje się od 1 do 3 punktów za pracę w wolontariacie: 60-70 punktów - 3 punkty na świadectwie; 45-59 punktów - 2 punkty na świadectwie; 30-44 punkty - 1 punkt na świadectwie.

Uczniowie klas ósmych: 35-40 punktów - 3 punkty na świadectwie; 20-34 punkty - 2 punkty na świadectwie; 10-20 punktów - 1 punkt na świadectwie. 

Punkty za pracę w wolontariacie będą przyznawać opiekunowie Klubu po zakończonej akcji. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych punktow szczególnie aktywnym wolontariuszom.


Pisemne zobowiązanie wolontariusza:
Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza oraz sumiennego wykonywania powierzonych mi zadań.
 
…………………………                                ……………………………
(podpis wolontariusza)                                      (podpis rodzica/opiekuna)

Kontakt

Sala: 46

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć