Nawigacja

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej
Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej Gustaw i Harnaś

Rok szkolny 2017/2018

 

 

POSTAWA PRAWNA: (stan prawny na dzień 20.08.2017)

 

 

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. c         i pkt 4, art. 109 ust. 1 pkt 7.

 

W ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 14 grudnia         2016 r.:

 

 • Art. 292. 1. W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe, są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 • Program, o którym mowa w ust. 1, zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach     i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy   i predyspozycjami zawodowymi.

 

 • Ustawy i rozporządzenia zawierające zapisy dotyczące organizacji doradztwa zawodowego
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół z dnia 31 marca 2017r., (Dz.U. 2017, poz. 03);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach               i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532).

 

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia. System ten określa rolę             i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest częścią planu wychowawczego szkoły i jest włączony do Statutu szkoły. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

 

ZAŁOŻENIA WSDZ

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

 • wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
 • na wybór zawodu składają się: wiedza o sobie, wiedza na temat zawodów, wiedza o rynku pracy;
 • na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
 • działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;
 • WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną);
 • WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

 

 

Cele programu:

 • Kształtowanie aktywnej postawy życiowej
 • Kształtowanie umiejętności samopoznania i samooceny
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji o systemie edukacji i o rynku pracy
 • Wspieranie rodziców w odkrywaniu potencjału dzieci

 

Efekty nauczania:

W wyniku realizacji programu uczeń potrafi:

 • aktywnie pełnić określone role społeczne,
 • rozpoznać swoje mocne i słabe strony,
 • rozpoznać własne predyspozycje zdrowotne, temperamentalne, osobowościowe i inne,
 • określić swoje zainteresowania i zdolności,
 • radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych, w tym związanych z dokonywaniem wyborów,
 • samodzielnie formułować własne cele oraz drogi ich realizacji,
 • efektywnie komunikować się,
 • współpracować w grupie,
 • twórczo znajdować różnorodne rozwiązania problemów, kreatywnie inspirować otoczenie,
 • określić możliwe drogi dalszego kształcenia,
 • orientować się w specyfice różnych zawodów i rynku pracy,
 • wskazać gdzie szukać informacji o rynku pracy,
 • określić możliwości zatrudnienia na rynku pracy uwzględniając zapotrzebowanie na określone zawody.

 

 

 

 

FORMY I METODY PRACY DORADCZEJ ADRESOWANE DO UCZNIÓW:

 

 • Badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole (wywiad, kwestionariusz ankiety).
 • Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie  i swoich predyspozycji zawodowych.
 • Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania             w grupie, radzenie sobie ze stresem.
 • Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach.
 • Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.
 • Udzielanie indywidualnych porad uczniom.

 

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

 • Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja.
 • Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról.
 • Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).
 • Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne.
 • Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.

 

PRZEWIDYWANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do Rady Pedagogicznej.

 

 • Wprowadzenie treści doradztwa zawodowego do planów wychowawczych klas, oraz planów pracy.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów.
 • Zastosowanie metod, technik i form prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego podczas zajęć          z uczniami.
 • Realizacja treści zawodoznawczych podczas lekcji, zebrań oraz spotkań indywidualnych  z rodzicami.

 

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.

 

 • Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu.
 • Umiejętność dokonywania samooceny, wskazywania swoich predyspozycji, mocnych i słabych stron, decydujących o trafności wyboru zawodu   i dalszej drogi edukacyjnej.
 • Znajomość świata pracy, grup zawodów.
 • Umiejętność samodzielnego zaplanowania ścieżki edukacyjno - zawodowej.

 

Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.

 

 • Znajomość czynników niezbędnych do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej przez dziecko.
 • Zrozumienie potrzeby uwzględnienia zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy jako czynników decydujących przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej dziecka. Umiejętność wskazania tych cech u własnego dziecka.
 • Znajomość źródeł informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka. 
 • Znajomość trendów w zatrudnieniu na lokalnym rynku pracy oraz oferty szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie miasta.
 • Umiejętność udzielenia pomocy swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji edukacyjno - zawodowych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ

 

Program zajęć z doradztwa zawodowo-edukacyjnego ma charakter modułowy. Moduły realizowane są w każdej klasie. Treści komponowane są tak, aby uczeń miał możliwość pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności,         z którymi zapoznał się.

 

Moduł I

 

Cel: stworzenie uczniom warunków do lepszego poznania swojej osobowości

i odpowiedzi na pytania:

 • jakie są moje mocne i słabe strony?
 • co lubię w sobie najbardziej?
 • co mnie naprawdę pasjonuje?
 • jaki jest mój system wartości, zainteresowania i zdolności?

 

 

Moduł II

 

Cel: dostarczenie uczniom wiedzy, koniecznej do odpowiedzi na pytania:

 • w jakich dziedzinach życia mogę odnieść sukces?
 • jaki zawód uważam za najbardziej interesujący?
 • co według mnie znaczy „dobra praca”?
 • jakie warunki musi spełniać taka praca?

 

Moduł III

Cel: uczniowie powinni znaleźć odpowiedź na pytania:

 • jaką wybrać szkołę?
 • czym kierować się przy wyborze szkoły?
 • gdzie mogę uzyskać pomoc w wyborze kierunku dalszego kształcenia?

 

 

Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

 

 • doradcę zawodowego
 • wychowawców,
 • nauczycieli przedmiotu,
 • pedagoga szkolnego,
 • bibliotekarzy,
 • pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, Centrum Kształcenia Praktycznego, Młodzieżowego Centrum Kariery OHP),
 • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.

 

 

Podstawowe pojęcia z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego

 

 • Poradnictwo zawodowe

Długofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwoju kariery zawodowej, przynoszącej jednostce satysfakcję i zawodowy sukces.

 • Orientacja zawodowa

Działania wychowawcze szkoły, rodziców, i innych osób, grup i instytucji – mające na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, których ważnym elementem jest podejmowanie kolejnych decyzji wyboru zawodu i szkoły.

 • Doradztwo zawodowe

Świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji. (K. Lelińska)

 • Doradca zawodowy

Osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne       i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując                z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę        o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności)

 • Informacja zawodowa

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych              z zatrudnieniem. Zakres treści, metod i kanały przekazywanych informacji są dostosowane do etapu rozwoju zawodowego jednostki oraz rodzajów podejmowanych decyzji ( K. Lelińska)

 • Informacja edukacyjna

Zbiory danych potrzebnych jednostce do podejmowania decyzji związanych z dalszym kształceniem                   (G. Sołtysińska)

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej "Gustaw" i "Harnaś"
  Szkoła Podstawowa Nr 279
  ul. Cyrklowa 1
  04-044 Warszawa

  REGON:000801384
  NIP: 113-19-22-976
 • 22 810-35-44
  fax: 22 810-35-44

Galeria zdjęć